< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12

Page 2 of 12
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.9, No. 2

188

H a l a m a n

اَلت َح ْصِيلُِ اَدلُ ن َيِتْي اِييَُِتَل سَبِبِا اَلل َُ نَيِو ْي

―Menghasilkan duniawi, supaya menjadi

ukhrawi

I'anatu al-Thalibin hlm 5/II ).

Begitu juga para pelaku ekonomi harus

bertolak pada nilai-nilai Islam apabila ingin

mencapai keuntungan dunia akhirat,

yaknikeuntungan yang ditimbang tidak

hanya di dunia saja, tapi harus

memperhitungkan keabsahannya sampai

di akhirat.

Kerjasama diantara sesama manusia

adalah sebuah bentuk untuk memenuhi

kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan

bersama dalam hidup. Kerjasama pada

dasarnya adalah merealisasikan unsur

tolong menolong sesama manusia yang

dianjurkan dalam Islam, selama tolong

menolong tersebut membawa kebaikan

dan menghindarkan dari kemungkaran.

Islam menekankan adanya kerjasama dan

gotong royong yang ditegaskan Allah SWT

dalam firmannya surah Al-Maidah ayat 2:

...ُ ْيَي ِيسِنِي ِي عِلِى الوَبلُ و ِيْتِيلُ ِي اِل ِي ُ ْيَي ِيسِنِي عِلِى اََِْْ ُ

اَيُ ِيْدَنلُ ِي ُ ِيْتقيُ ِي الله اقيََّ اِالله اَدْتَدُِ اَعسِتَنلُ

"…Dan tolong-menolonglah kamu dalam

(mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan

jangan tolong-menolong dalam berbuat

dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah

kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah

amat berat siksa-Nya."

Lembaga Keuangan Syariah yang ruang

Baitul Maal wa

Tamwil (BMT)

eksistensinya.

Seperti

halnya

bank

Baitul Maal wa Tamwil

(BMT)

wadiahmudharabah

penyaluran dana (prinsip bagi hasil, jual

ijarah

Penyaluran dana dengan prinsip jual beli

akad murabahah,

salam,istishna.

dengan prinsip jual beli yang paling

murabahah

BMT

-Salam salah satunya dengan mengguna-

murabahah

mudharib

margin

muamalah

bayaran angsuran sangat pariatif, ada

yang tepat waktu, ada juga yang lebih awal

dari waktu yang ditentukan bahkan ada

yang tidak tepat waktu. Walaupun dalam

akadmurabahah

disepakati batas waktu pembayaran pem-

biayaannya, akan tetapi terdapat mitra

yang membayar angsurannya tidak sesuai

dengan waktu yang telah disepakati se-

hingga bisa dikatakan bahwa mitra terse-

but bermasalah. Sehubungan dengan

adanya mitra yang bermasalah tersebut

maka akan mempengaruhi pada waktu

BMT

BMT

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang

telah dikemukakan di atas maka yang

menjadi rumusan masalah dalam peneli-

tian ini adalah:

mu-

rabahahBMT

margin

murabahahBMT

Salam.

KAJIAN PUSTAKA

Kajian Pustaka

Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

baitul maalbaitut

tamwilBaitul maal

usaha-usaha pengumpulan dan penyalu-

non – profitzakat,

infaqshadaqah. baitut tamwil

usaha pengumpulan dan penyaluran dana

komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi

Baitul

Sri Dewi Anggadini