< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10

Page 3 of 10
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.10, No. 2

273

H a l a m a n

tambahan).

Contoh :

(6) 彼は英語ができて、しかも日本語

もできる。

kare wa eigo ga dekite, shikamo

nihongo mo dekiru

dan juga

bahasa Jepang.

Gyak usetsu

no

Setsuzok ushi

(Setsuzokushi yang menyatakan

hubungan yang berlawanan).

Contoh :

(7) 春が来ただがまだ風はつめたい。

haru ga kita. Daga mada kaze wa

tsumetai

Tetapi

masih terasa dingin.

Jiken no Setsuzokushi

yang menyatakan hubungan sebab

akibat atau hubungan persyaratan).

Contoh :

(8) 彼は体が弱い。それでよく欠席を

する。

kare wa karada ga yowai. Sorede yoku

kesseki o suru

Oleh karena itu

sering bolos sekolah.

Tankan no Setsuzokushi

yang menyatakan suatu perubahan

atau peralihan).

Contoh :

(9) ときに、あの問題はどうなります

か?

tokini, ano mondai wa dou

narimasuka?

Ngomong-ngomong

bagaimana?.

S e t s u m e i

n o

S e t s u z o k u s h i

(Setsuzokushi yang menyatakan

hubungan penjelasan).

Contoh :

(10) 日本は四季、すなわち春、夏、

秋、冬のへんかがある。

nihon wa shiki, sunawachi haru,

natsu, aki, fuyu no henka ga aru

Di Jepang ada perubahan empat

yakni

panas, musim gugur dan musim dingin.

Sorede, Sokode,

Suruto

Sorede

Sorede

anak kalimat dengan anak kalimat,

kalimat dengan kalimat saja. Hal ini sesuai

dengan keterangan sebagai berikut :

a. 「それで」は句と句、文と文を接続

詞 、 原 因 や 理 由 を 表 す 。

S o r e d e

m e m p u n y a i

f u n g s i

u n t u k

menyambungkan anak kalimat dengan

anak kalimat, kalimat dengan kalimat,

yang mengutarakan akibat atau

alasan. (Morita, 1979).

Contoh :

(11) 私はきのうお金を落しました。

それで家まで歩いて帰りました。

watashi wa kinou okane o

otosimashita. Sorede ie made aruite

kaerimashita

Karena

itu

b. 「 そ れ で 」 は 文 と 文 を 接 続 す る 。

S o r e d e

b e r f u n g s i

u n t u k

menggabungkan kalimat dengan

kalimat. (Yokobayashi, 1988).

Contoh :

(12) あの社長はなかなか頑固者らし

い。それでまわりの人間は困ってい

るようだ。

ano shachou wa naka-naka

gankomono rashii. Sorede mawari no

ningen wa komatte iru youda

Direktur itu sepertinya orang yang

Karena itu

disekelilingnya sepertinya kerepotan.

Sokode

Sokode

anak kalimat dengan anak kalimat,

kalimat dengan kalimat. Hal ini sesuai

dengan keterangan sebagai berikut :

a. 「そこで」は句と句、文と文(一つ

の 文 と は 限 ら な い ) を 接 続 す る 。

Soni Mulyawan Setiana