Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14

Page 1 of 14
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.13 No. 2

197

H a l a m a n

ANCAMAN KESELAMATAN INTERNET SEBAGAI ISU UTAMA NEGARA:

ISU-ISU KONTEMPORARI, PENDEKATAN, DAN PENYELESAIAN

OEMAR HAMDAN, ABD.MANAF ISMAIL

Kolej Undang-Undang, Kerajaan & Pengajian Antarabangsa

Universiti Utara Malaysia

Isu keselamatan siber merupakan isu utama masa kini yang mendapat per-

hatian dari pelbagai pihak termasuklah pengguna individu, masyarakat, pihak Kera-

jaan, organisasi perniagaan, dan sebagainya. Isu ini seakan tidak ada penyelesaian

lantaran ancaman berterusan seperti serangan pengodam terhadap komputer

masih berlaku, malah di sesetengah negara is agak membimbangkan.

Untuk itu, kertas kerja ini membincangkan sorotan kajian berkaitan isu-isu kesela-

matan siber termasuklah di Malaysia. Secara khususnya, kod profesional ICT

akan dibincangkan untuk melihat sejauhmanakah ianya berkesan dalam mem-

bendung permasalahan ini. Kertas kerja ini juga mengupas pendekatan berasas-

kan ICT yakni sejauhmanakah pendekatan ini berupaya menangani permasa-

lahan berkenaan. Akhir sekali, cadangan untuk mempertingkatkan

kesedaran terhadap bahaya ancaman ini adalah penting agar para pengguna

peka terhadap sebarang amaran mengenai ancaman siber.

PENDAHULUAN

Secara umumnya, strategi pembangunan dan

perkembangan organisasi korporat masa kini

amat

bergantung

kepada

Teknologi

Maklumat dan Komunikasi (ICT) untuk

meningkatkan produktiviti, keupayaan

perniagaan, mempertingkatkan daya saing,

serta menggalakkan perkembangan aktiviti

perniagaan baru secara dalam talian. Dalam

pada itu, didapati bahawa hamper di se-

luruh dunia tumpuan diberikan kepada

meningkatkan keyakinan dalam urusniaga

berasaskan platform elektronik, membangun

sumber manusia, merapatkan jurang digital

serta mewujudkan peluang dan aktiviti perni-

agaan baru. Dalam usaha memastikan ke-

jayaan perniagaan berteraskan penggtmaan

ICT, keyakinan pengguna juga hams diti-

tikberatkan khususnya sebagai pihak utama

dalam pasaran barangan secara dalam

talian. Namun demikian, kemajuan ICT turut

diiringi oleh isu serangan siber sekaligus

mencetus satu polimik terhadap kesela-

matan siber. Nurharyani (2006) menjelas-

kan bahawa dominasi dan pertumbuhan

pesat ICT telah menjadikan serangan siber

sebagai satu bentuk senjata yang `menarik

dan berkesan' untuk digunakan ke atas

sesebuah negara. Ini adalah kerana kosnya

yang murah berbanding dengan kos yang

diperlukan untuk pembangunan, penye-

lengaraan serta penggunaan keupayaan ke-

tenteraan yang canggih. Apa yang diperlukan

hanyalah, usaha yang minima iaitu merekrut

agen atau pengintip yang berkebolehan men-

cipta

maklumat

palsu,

memanipulasi

maklumat atau melancarkan kod merbaha-

(malicious code)

tem maklumat yang dihubungkan melalui

prasarana telekomunikasi yang dikongsi

secara global.

bidang

TEKNIK