< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14

Page 10 of 14
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.13 No. 2

206

H a l a m a n

seseorang bagi memenuhi syarat dalam

mendapatkan capaian ke sesuatu. Pfleeger

(1997) menjelaslcan bahawa satu kata lalu-

an boleh diumpamakan seperti kunci,

tanpanya pintu tidak dapat dibuka. Kebia-

saannya satu kata laluan membuktikan anda

adalah pengguna yang sah pada sate capaian

dibenarkan. Kata laluan juga merupakan per-

kataan rahsia untuk membezakan kawan

dengan musuh. Walau bagaimanapun jika

seseorang mengetahui kata laluan bagi sesuatu

akaun pengguna (rahsia), maka orang itu

adalah pengguna yang berdaftar bagi akaun

dan sistem komputer tersebut. Sesiapa sa-

haja boleh mencuba untuk log masuk ke da-

lam sistem komputer Setiap sesuatu dari

semua kad bank sehingga akaun e-mail me-

merlukan suatu kata laluan. Seperti juga kunci,

kata laluan adalah diperlukan apabila kits me-

merlukan keselamatan. Pilihan selain da-

ripada menggunakan kata laluan adalah sep-

erti cap jari dan pengesanan retina tetapi ia

hanya digunakan dalam sesetengah situasi

sahaja.

Satu kata laluan boleh diumpamakan sep-

erti kunci, tanpanya pintu tidak dapat dibu-

ka. Kebiasaannya satu kata laluan membuk-

tikan anda adalah pengguna yang sah pada

satu capaian dibenarkan. Kata laluan juga

merupakan perkataan rahsia untuk mem-

bezakan kawan dengan musuh. Walau

bagaimanapun jika seseorang mengetahui

kata laluan bagi sesuatu akaun pengguna

(rahsia), maka orang itu adalah pengguna

yang berdaftar bagi akaun dan sistem kom-

puter tersebut. Pada masa dahulu, untuk

memecah sesuatu kata laluan, penggodam

(hackers)

(keyboard).

Proses itu amat meletihkan serta mem-

bosankan. Jadi, diciptakan program au-

tomatik yang dapat memecahkan sebarang

kata laluan sistem. Kesemua teknik pemec-

ahan kata laluan mempunyai kelebihan dan

keburukan. Setiap teknik yang digunakan

bergantung kepada keadaan kata laluan

yang digunakan. Sesetengah teknik kuat pa-

da sesuatu keadaan, manakala teknik yang

lain pula lemah pada keadaan tertentu.

Teknik-teknik ini juga bergantung kepada

kekuatan dan kelajuan pemprosesan dan kom-

puter yang digunakan. Jika setiap individu

mempunyai tahap kerajinan dan kesunggu-

han untuk mendapatkan pengetahuan ini.

Mereka pasti boleh menggunakan penge-

tahuan tersebut untuk memastikan kesela-

matan kata laluan sistem komputer mereka

terjamin. Namun demikian, terdapat perisian

khusus yang direka bagi mencari kaka lalu ini

dan sudah tentu penggunaan kata laluan

tidak memberilcan jaminan kepada para

pengguna siber.

Password Cracker

Kaedah yang selalu digunakan oleh sekum-

pulan atau seseorang individu untuk me-

masuki sesuatu sistem untuk tujuan ke-

baikan (atau pencerobohan) ialah melalui

password cracking.

biasa dan sering digunakan di atas semua

platformPassword cracker

sejenis program automatik yang digunakan

untuk memecahkan kata laluan sesuatu

sistem. Sistem kata laluan tidak boleh

(encrypted).

password cracker

memecahkan pengenkripan jika ada kata

laluan yang sama terdapat di dalam fail

(dictionary file).

password crackerjack the ripper

crackerjack

dictionary file.

terdapat beribu kata laluan yang selalu

digunakan oleh pengguna untuk log masuk

ke sesuatu sistem. Nama bagi setiap kata

laluan yang difikirkan dapat memecahkan

dictionary file.

crackerhacker

password

cracker

terusnya. Perlu diingat sekali lagi bahawa

kata laluan sesuatu sistem hanya dapat

dipecahkan jika ada kata laluan yang sama

dictionary file.

password cracker

sistem UNIX, AIX, VMS atau sistem yang

berlatarbelakangkan bahasa pengaturcaraan

C. Tetapi sekarang, program ini telah diinte-

grasikan ke dalam sistem Microsoft Window

dan DOS. Lebih menarik lagi, penggunaannya

lebih mudah kerana penggunaan antaramu-

ka pengguna berasaskan grafik atau GUI.

Oemar Hamdan, Abd. Manaf Ismail