< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14

Page 11 of 14
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.13 No. 2

207

H a l a m a n

Oleh demikian, kebijaksanaan individu yang

melakukan aktiviti ini boleh menyebabkan

kesan kepada para pengguna dalam talian.

Digital

Untuk mengesahkan suatu tandatangan

(public key certifi-

cate)

Perolehan kunci awam tersebut perlu me-

mastikan bahawa kunci tersebut bersesuaian

dengan penanda kunci sulit dan merupakan

milik

kepada

penanada

itu.

Walau

bagaimanapun, pasangan kunci awam dan

sulit ini adalah sangat penting. Untuk itu,

strategi kawalan yang terjamin hams

digunakan, Dalam menyekutukan segugus

kunci berpasangan dengan bakal penanda,

suatu sijil akan dikeluarkan. Dengan ini,

suatu rekod elektron yang menyediakan

segugus kunci awam dan rupa bakal penanda

akan dicamkan dalam sijil yang memuat kunci

kesulitan penyesuaian. Bakal penanda itu

diistilahkan sebagai pelan,gan. Dengan

demikian, fungsi utama sijil ialah men-

gecam gugusan kunci pasangan seorang

pelanggan sup* tandatangan digital ter-

senarai di dalam sijil dan disahkan. Dengan

cara ini, ia mewujudkan jaminan bahawa kunci

sulit yang sepadan itu adalah dibawah pen-

guasaan pelanggan seperti tersenarai dalam

sijil tersebut. Untuk menyakinkan ketulenan

dan keesahan sijil, maka kekuasaan kep-

ingan dari bentuk digital akan menandatan-

ganinya. Tandatan&an digital kepingan di

atas sijil kekuasaan itu dapat mengesahkan

bahawa tandatangan digital mempunyai

keaslian yang secukupnya. Oleh yang

demikian, mencipta segugus kunci awam

dan pengecaman secara khnsns dengan

mudah, maka sijil Web diterbilkan se-

bagai penggantian. Penggantian adalah

digunakan untuk mendapatkan semula

pangkalan data sijil dan ianya boleh

online.

teknologi tandatangan digital juga gagal

memberikan penyeiesaian kepada an-

caman keselamatan siber secara kese-

luruhannya.

CADANGAN DAN KESIMPULAN

Isu keselamatan siber ICT adalah isu

strategik di peringkat nasional dan global

dan seharusnya isu ini tidak boleh

dikorapronil kerana implikasinya amat besar

kepada negara dan organisasi perniagaan

antarabangsa termasuklah masyarakat

umum di seluruh dunia. Persekitaran ICT

yang selamat dapat disediakan dengan

wujudnya undang‑undang dan polisi serta

usaha meningkatkan keselamatan ranokaian

di peringkat organisasi. Nanum demikian, pa-

da masa yang sama, penjenayah siber akan

terus mencipta serangan dalam bentuk ba-

ru, mungkin di laur tafrifan undang-undang.

Tambahan pula, fenomena sirangan siber yang

tidak pemah putus menjadikan undang-undang

siber sentiasa diuji. Pendek kata, isu dan

cabaran ICT menuntut komitmen dan

semua

pihak

untuk

meningkatkan

penggunaan dan penerimaan ICT secara posi-

tif di semua peringkat masyarakat.

Dalam konteks Malaysia, NISER telah meru-

muskan empat langkah penting bagi me-

nangani ancaman keselamatan siber, iaitu

(a) Menyatakan; tahap keseriusan berke-

naan bagi menghasilkan Ill dalc balo susul-

an dengan seberapa segera; (b) Merangka

dasar berkaitan isu keselamatan sistem

rangkaian computer, (c) Menyelaras tindakan

antara penyedia perkhidmatan Internet; dan

(d) Membuat hebahan kepada orang ramai

supaya mengambil langkah bet

-

lag-a-jags-

Langkah vans dibuat oleh

NISER

adalah tepat

kerana menurut Harvani (2006) isu kesela-

matan giber ini bukanlah isu yang boleh di-

tangani secara berseorangan. Walaupun

mungkin serangan yang dilakukan datangnya

daripada seorang individu, namun semua pihak

hams sedar akan peranan yang dimainkan oleh

semua individu bagi memastikan ancaman ini

dapat dibanteras segera. Kerjasama pihak

media massa amat penting bagi memastikan

maklumat penting mengenai sesuatu an-

caman siber dapat disebarkan kepada orang

ramai kerana bukan semua golongan di da-

lam masyarakat arif dan tahu tentang isu ini.

Oemar Hamdan, Abd. Manaf Ismail