< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14

Page 2 of 14
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.13 No. 2

198

H a l a m a n

Madon (2000) menganggarkan bilangan

pengguna laman web seluruh dunia diang-

garkan sekitar 200 milion pada tahun 2005

dan dijangka terns meningkat kepada 250

milion (2006), 290 milion (2007) dan 350

milion (2008). Namun demikian, perangkaan

yang diberikan oleh Madon tersebut adalah

berdasarkan teknologi Internet berwayar se-

mata-mata dan tidak mengambilkira perkem-

bangan kontemposari dalam Internet global.

Ini kerana, pengenalan alatan teknologi

tanpa wayar seperti Internet tanpa wayar,

protokol aplikasi tanpa wayar (WAP), Internet

Protokol V6 (IPv6), telefon berasaskan web,

anjakan teknologi 2G kepada 3G, dan se-

bagainya sebenarnya menyebabkan bilangan

pengguna yang akses laman web akan men-

jadi lebih besar. Rasionalnya, teknologi tanpa

wayar akan memudahkan para pengguna

untuk mengakses dan melayari laman web.

Pada masa kini pula wujudnya peranti el-

ektronik mudahalih seperti telefon bimbit, jam

tangan, personel digital assistant (PDA), dan

sebagainya yang menyediakan browser kepa-

da penguna untuk akses kepada Internet

dan situasi ini pastinya mempertingkatkan

jumlah pengunjung laman web pada masa

hadapan. Lantaran itu, serangan siber juga

telah memasuki episod baru di mana se-

rangan boleh dilancarkan melalui mana-mana

peranti atau rangkaian sedia ada.

Malaysia telah menyedari tentang peri pent-

ingnya keselamatan ICT negara terutama jika

Malaysia berhasrat untuk bersaing dengan

negara-negara maju yang lain. Pada April

2001, Malaysia telah membentuk sebuah

agensi pemantauan keselamatan berkaitan

teknologi maklumat dan komunikasi (ICT)

bagi menangani masalah insiden-insiden

keselamatan ICT negara. Penubuhan Pusat

Respons Kecemasan dan Keselamatan ICT

Kebangsaan (NISER) telah dipersetujui oleh

Majlis Teknologi Maklumat Negara (NITC) se-

jak Januari 1998. Penyediaan perkhidmatan

keselamatan oleh NISER dijalankan dengan

usaha sama lain-lain agensi kerajaan, sektor

swasta,

masyarakat

dan

orang

perseorangan. Isu keselamatan ICT bukan

sahaja mendapat perhatian serius Malaysia

malah negara-negara ASEAN turut memberil-

can perhatian terhadap isu ini. Negara-negara

ASEAN telah mengumumkan rancangan untuk

berkongsi maklumat dalam keselamatan

komputer serta membentuk unit jenayah

siber menjelang tahun 2005. Sebagai

langkah permulaan setiap negara ASEAN akan

membentuk Pasukan Respon Kecemasan

Komputer (CERT) mereka sendiri. Dengan

adanya pasukan ini perkongsian maldumat

dijangka dapat dijalankan dengan lebih mu-

dah dan efektif Rancangan kerjasama terse-

but diharap akan diperluaslcan ke seluruh

rantau Asia dan juga turut disertai diperingkat

Asia Pasifik dan global. Di Malaysia misalnya,

Menteri Tenaga, Telekomunikasi dan Multi-

media, Datuk Amar Leo Moggie telah

mengajak rakyat Malaysia ke arah kesedaran

bagi menggunakan Internet untuk tujuan baik.

Beliau juga telah mencadangkan supaya sis-

tem penapisan Internet digunakan secara

meluas termasuk dalam bidang pendidikan

dan juga korporat (Utusan Malaysia, 1999).

Penggunaan sistem ini bertujuan untuk

mewujudkan satu persekitaran penggunaan

sumber Internet yang bersih dan segala un-

sur negatif.

SOROTAN TERHADAP ISU KESELAMATAN

SIBER

Ancatnan siber sering berlaku apabila media

dan ICT disalahgunakan sebagai platform

sama ada secara langsung atau tidak lang-

sung untuk melaksanakan aktiviti subedit'

yang boleh menyebabkan gangguan atau

kerosakan sama ada secara sengaja atau

tidak kepada mangsa atau para pengguna.

Haryani (2006) menjelaskan bahawa an-

caman siber juga merupakan ancaman yang

mana kesan sebenar ancaman banyak ber-

gantung kepada nilai maklumat dan prasara-

na maklumat yang dijadikan sasaran oleh

penjenayah siber untuk mengeksploitasikan

(loopholes)

pasti ialah keganasan siber masa kini mampu

merebak dengan sangat pantas tanpa mengi-

ra sempadan lc.awasan. Kesan yang wujud

akibat ancaman siber ini sebenarnya lebih

buruk padahnya daripada apa yang jangka-

kan dan tahap keseriusan ancaman berbeza

-beza dan amat bergantung kepada tahap

Oemar Hamdan, Abd. Manaf Ismail