< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14

Page 3 of 14
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.13 No. 2

199

H a l a m a n

penggunaan infrastruktur dan kesedaran

tentang peri pentingnya perlindungan ter-

hadap ICT negara. Internal Auditor (1996)

mendedahkan satu kajian yang dijalankan

oleh CSI, 41% responden menyatakan ia

pemah menceroboh atau menggunakan sis-

tem komputer tanpa keizinan dalam tempoh

12 bulan, lebih 50 % sektor korporat Amerika

Syarikat adalah mangsa serangan pencero-

bohan. Tambahan pula lebih 50% tiada

polisi bertulis yang menerangkan bagaima-

na menghadapi pencerobohan rangkaian

komputer, lebih 20% yang tidak tahu sistem

komputernya telah dicerobohi, dan hanya

17% sahaja yang menggunakan khidmat

pertmdangan jika menyedari menjadi mang-

sa. Selain itu, 70% rospendon menyatakan

pencerobohan tidak dilaporkan kepada

pihak berkuasa kerana khuatir ia akan men-

jejaskan reputasi organisasi.

Menurut satu kajian yang dijalankan oleh

CSI, 41% responden menyatakan ia

pemah menceroboh atau menggunakan

sistem komputer tanpa keizinan dalam tem-

poh 12 bulan, lebih 50 % sektor korporat

Amerika Syarikat adalah mangsa serangan

pencerobohan. Tambahan pula lebih 50%

tiada polisi bertulis yang menerangkan

bagaimana

menghadapi

pencerobohan

rangkaian komputer, lebih 20% yang tidak

tahu sistem komputernya telah dicerobohi,

dan hanya 17% sahaja yang menggunakan

khidmat perundangan jika menyedari men-

jadi mangsa. Selain itu, 70% rospendon

menyatakan pencerobohan tidak dilaporkan

kepada pihak berkuasa kerana khuatir ia

akan menjejaskan reputasi organisasi

(Internal Auditor, 1996). Hingga kini, kesna

daripada ancaman siber ini telah berlaku

secara berterusan walaupun pelbagai irtisiatif

telah dilaksanakan bagi menanganinya.

Menurut Dr. Seah Boon Keong, Ketua Pem-

bangunan dan Penyejidikan MSC

Trust-

gate.com

,

kerana kebanyakan syarikat masih menga-

malkan dasar keselamatan yang lemah atau

tidak mempunyai langsung dasar atau polisi

keselamatan ICT di syarikat mereka. Untuk

itu, polisi keselamatan ICT syarikat juga meru-

pakan elemen penting dalam memastikan an-

caman siber ini dapat dibanteras. Ini kerana

Polisi keselamatan ICT menyenaraikan

prosedur dan pelan tindakan keselamatan

yang harus dilakukan dan pihak yang ber-

tanggungjawab yang boleh dihubungi

sekiranya sesuatu ancaman berlaku di

samping turut menggariskan pelbagai pan-

duan yang boleh dijadikan rujukan oleh

pekerja di sesebuah organisasi. Pendek kata,

polisi ini perlu didedahkan kepada semua

pekerja syarikat agar mereka faham dan

melaksanakan apa yang terkandung dalam

polisi tersebut (Haryani, 2006).

Punca kepada tercetusnya masalah ini juga

menimbulkan persoalan kepada para akad-

emik.

Misalnya,

pada

tahun

1994, kebimbangan terhadap bahan-bahan

tidak sesuai untuk pelajar dan remaja yang

mudah didapati di Internet telah mendapat

perhatian umum terutama di Amerika seper-

tiamna pandangan Turow (1999). Dalam

satu bancian oleh USA Today/CNN pada

bulan Mei 1999, didapati 65% remaja

mengatakan internet merupakan antara

penyumbang kepada terjadinya keganasan

seperti yang berlaku di Littleton, Colorado.

Dalam kejadian itu, dua pelajar remaja beru-

sia 18 dan 17 tahun telah menembak mati

13 orang pelajar dan seorang guru di sekolah

mereka. Bureau of Alcohol, Tobacco and

Firearms, agen pusat Amerika Syarikat telah

mengenalpasti sekurang-kurangnya 30 ke-

jadian bom dan 4 cubaan mengebom antara

1985 dan Jun 1996 berlaku kerana golongan

yang disyaki telah mendapatkan literasi

membuat born dari Internet. Dalam bulan

Februari 1996, tiga pelajar sekolah tinggi di

Syracuse, New York telah dituduh atas

kesalahan membuat bom buatan sendiri

berdasarkan plan yang mereka perolehi dari

Internet.

Dalam pada itu, keselamatan merupakan satu

isu penting bagi sesuatu sistem perdagangan

dalam talian dan menurut Pfleeger (1997),

keselamatan sesuatu sistem komputer meli-

Oemar Hamdan, Abd. Manaf Ismail