< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14

Page 4 of 14
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.13 No. 2

200

H a l a m a n

batkan penyelenggaraan tiga ciri utama iaitu

Kerahsiaan, Keutuhan, dan Ketersediaan.

Manakala, Nurharyani (2006) menjelaskan

bahawa kebanyakan komputer hari ini

mempunyai sambungan ke Internet, maka

tidak hairanlah jika kadar jenayah siber se-

makin meningkat setiap tahun. Ini adalah

kerana Internet merupakan satu tempat

yang bersifat terbuka dan di atas faktor ter-

sebut, maka para penjenayah siber

dikatakan agak `bebas' untuk melakukan

aktiviti-aktiviti seperti menyebarkan virus,

(hacking)

mencuri data untuk tujuan risikan pemiagaan

atau kerajaan. Jenayah-jenayah ini ternyata

tidak boleh dipandang ringan dan perlu

dibanteras dengan secepat mungkin. Ini

dapat dibuktikan pada tahun 2003 dimana

Malaysia telah dianggarkan mengalami keru-

gian sejumlah RM 31 juta disebabkan oleh

serangan virus. Virus yang telah menyerang

itu dikenal pasti sebagai Blaster, Nachi dan

Sobig-F.

Dalam pada itu, bilangan pengguna laman

web seluruh dunia dijangka taus meningkat

dari tahun ketahun dan berdasarkan

pengangkaan daripada beberapa pembekal

perkhidmatan Internet (ISP) penting dunia,

didapati bahawa terdapat empat aplikasi

web/digital media

properties,

pendidikan, dan laman web kerajaan yang

penting. Secara keseluruhannya, pengguna

web/digital media properties merupakan seg-

men terbesar iaitu keseluruhan berjumlah

194.63 juta dan diikuti oleh segmen

pengguna laman web (145.63 juta), laman

web kerajaan (8.79 juta) dan segmen

pengguna laman web pendidikan (6.68

(

http://exportit.ita.doc.gov

)

natijahnya, sekiranya serangan ini tidka di-

tangani dengan baik sudah tentu kerugian

yang besra bakal dialami oleh pelbagai pihak

termasuklah pengguna persendiriaan, sektor

perniagaan dan perbankan, kerajaan dan

sebagainya.

Malaysia telah menyedari tentang pen pent-

ingnya keselamatan ICT negara terutama jika

Malaysia berhasrat untuk bersaing dengan

negara-negara maju yang lain. Pada April

2001, Malaysia telah membentuk sebuah

agensi pemantauan keselamatan berkaitan

teknologi maklumat dan komunikasi (ICT)

bagi menangani masalah insiden-insiden

keselamatan ICT negara. Penubuhan Pusat

Respons Kecemasan dan Keselamatan ICT

Kebangsaan (NISER) telah dipersetujui oleh

Majlis Teknologi Maklumat Negara (NITC)

sejak Januari 1998. Penyediaan perkhid-

matan keselamatan oleh NISER dijalankan

dengan usaha sama lain-lain agensi kera-

jaan, sektor swasta, masyarakat dan orang

perseorangan (Nurharyani, 2006). Secara

asasnya, NISER bertanggungjawab ke atas

lima bidang kerja yang utama dalam kerang-

ka keslamatan ICT di Malaysia, iaitu

mengekalkan kemahiran teknikal dalam

bidang keselamatan; bergerak dan bertin-

dak secara pro-aktif; menjalinkan usaha-

usaha sama; menjadi badan yang bebas

dan berkecuali; dan serta tidak mengambil

keuntungan. NISER turut memberikan

perkhidmatan-perkhidmatan seperti reaksi

terhadap insiden yang membabitkan

keselamatan ICT, penilaian teknologi dan

penyelidikan, akulturasi, insurans kesela-

matan, pembangunan polisi keselamatan

dan seketeriat serta perkhidmatan pakar.

Selain itu, MyCERT di bawah naungan MI-

MOS merupakan pasukan yang bertanggung-

jawab ke atas insiden keselamatan ICT nega-

ra. Namun demikian, MyCERT kini telah dis-

erapkan di bawah NISER yang nyata mempu-

nyai organisasi dan wawasan kerja yang

lebih komprehensif Jadi, persediaan flan

keseriusan Malaysia dalam isu keselamatan

merupakan inisiatif bersungguh bagi men-

jamin pemiagaan dan aktiviti dalam talian

sentiasa dilindungi dari sebarang ancaman

siber.

Terdapat kes-kes yang melibatkan jenayah

siber berlaku di Malaysia seperti penya-

lahgtmaan kemudahan perbankan Internet,

(hacking),

dan sebagainya. Antara bentuk-bentuk an-

caman siber yang popular adalah seperti

Oemar Hamdan, Abd. Manaf Ismail