< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14

Page 5 of 14
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.13 No. 2

201

H a l a m a n

(intrusion activity),

(unauthorized ac-

cess),(Denial of Service At-

tack),

(worm)

(hackers)

puter itu sendiri sama ada untuk tujuan peri-

badi atau lain-lain tujuan. Ancaman-

ancaman siber ini mungkin dilakukan

secara berasingan atau mungkin juga boleh

dilancarkan secara gabungan dan serentak.

(intrusion

activity)

maklumat sesebuah organisasi boleh me-

nyebabkan capaian yang tidak sah dilakukan

oleh pihak luar yang tidak bertanggungjawab.

Apabila ini berlaku, kerahsiaan maklumat

syarikat atau organisasi sudah tidak dapat

dilindungi. Ini sangat merbahaya kepada

sesebuah syarikat sekiranya maklumat

rahsia syarikat berada di tangan pihak pe-

saing yang mana sudah tentu syarikat bakal

mengalami kerugian yang besar dan turut

kehilangan peluang perniagaan. Dalam pada

worm

menduduki tangga teratas dalam senarai

bentuk ancaman siber yang agak popular.

Walaupun serangan tersebut kedengaran

biasa bagi kita, namun kesan yang terpaksa

ditanggung adalah luar daripada jangkaan

wormCode

Red

tanggal 18 Jun 2001. Serangan ini mem-

server

computer)

mempunyai kod aturcara keselamatan

security coding patches

laupun pihak Microsoft telah mengeluarkan

security coding

patches

sistem (system administrator) yang tidak

mengemaskini kod tersebut. Akibatnya, ia

telah memberi peluang kepada penjenayah

siber untuk melancarkan serangan cecacing

Code Red II

Code Red IIINimba

(Nurharyani, 2006).

Antara bentuk-bentuk ancaman siber yang

popular adalah seperti aktiviti pencerobohan

intrusion activity

unauthorized accessDenial

of Service Attack

wor

rangan yang disebabkan oleh penggodam

hackers

tuk tujuan peribadi atau lain-lain tujuan. An-

caman-ancaman siber ini mungkin dilakukan

secara berasingan atau mungkin juga boleh

dilancarkan secara gabungan dan serentak.

Contohnya, aktiviti pencerobohan (intrusion

activity) yang dilakukan ke atas sistem

maklumat sesebuah organisasi boleh me-

nyebabkan capaian yang tidak sah dilakukan

oleh pihak luar yang tidak bertanggungjawab.

Apabila ini berlaku, kerahsiaan maklumat

syarikat atau organisasi sudah tidak dapat

dilindungi. Ini sangat merbahaya kepada

sesebuah syarikat sekiranya maklumat rahsia

syarikat berada di tangan pihak pesaing yang

mana sudah tentu syarikat bakal mengalami

kerugian yang besar dan turut kehilangan

peluang perniagaan.

Selain daripada bentuk ancaman siber yang

dinyatakan di atas, serangan virus dan

worm

tas dalam senarai bentuk ancaman siber

yang agak popular. Walaupun serangan ter-

sebut kedengaran biasa bagi kita, namun

kesan yang terpaksa ditanggung adalah luar

daripada jangkaan kita. Sebagai contoh

wormCode Red

kan serangannya pada tanggal 18 Jun

2001. Serangan ini memfokus kepada kom-

server computer

crosoft yang tidak mempunyai kod aturcara

keselamatan (security coding patches) yang

terkini. Walaupun pihak Microsoft telah

mengeluarkan kod aturcara keselamatan

security coding patches

system adminis-

trator

but. Akibatnya, ia telah memberi peluang

kepada penjenayah siber untuk melancar-

kan serangan cecacing (worm) yang se-

Code Red IICode

Red IIINimba.

Oemar Hamdan, Abd. Manaf Ismail