< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14

Page 7 of 14
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.13 No. 2

203

H a l a m a n

Manakala, Ariffudin Aizuddin (2001) pula

berpendapat bahawa dengan peningkatan

pencerobohan sistem keselamatan dan

profesion IT. Pematuhan terhadap standard

pengendalian tersebut juga berperanan

(professional

merits)

berterusan dalam konteks persekitaran

sebenar masyarakat. Sungguhpun demikian,

wujud persoalan sejauhmanakah konsep

profesional ICT dapat membendung permasa-

lahan berkaitan serangan siber.

Apabila perbincangan mengenai standard

pengendalian profesional ICT dilakukan,

maka kod pengendalian profesional IT ada-

lah dirujuk. Secara umumnya, kod etika profe-

sional IT menurut Hamelink (2000) menjelas-

kan bahawa seseorang profesional perlu

competence and integrity

ta tidak melalculcan perkara-perkara yang

boleh menjejaskan reputasi sebagai seorang

profesional. Pada masa yang sama, profe-

sional ICT perlu mengambilkira pertimbangan

-pertimbangan tertentu dan kesan-kesan so-

sial yang bakal berlaku yang berkaitrapat

dengan perkhidmatan ICT. Di samping itu,

profesional ICT perlu membekalkan masyara-

kat dengan maklumat yang mencukupi

mengenai

teknologi

komputer.

Namun

demikian, hingga kini masih belum ada kajian

yang membuktikan bahawa kod profesional

ICT dapat membendung masalah berkaitan

serangan siber.

Kod Profesional IT mempunyai berperanan

penting dalam pengendalian perkhidmatan

formal ex-

pression

terhadap pengendalian ICT di kalangan ahli-

ahli profesional dan ianya diiktiraf dan

digunapakai oleh organisasi profesional.

Selain itu, kod profesional juga berperanan

menghubungkan secara langsung seseorang

profesional dengan peraturan pengendalian

dan amalan IT sekaligus berperanan meng-

gariskan ciri-ciri seseorang profesional ICT.

Kod ini bukan sahaja bertindak sebagai pan-

duan berguna kepada profesional ICT mala-

han juga penting kepada masyarakat. Ini

kerana, masyarakat akan mengetahui stand-

ard pengendalian ICT dan hak-hak mereka

sebagai pengguna atau pelanggan ICT. Na-

mun

demikian,

persoalannya

adakah

masyarakat sedar akan bahaya ancaman

siber?

Terdapat beberapa kod pengendalian profe-

sional IT yang terkemuka dan diasaskan

oleh badan profesional antarabangsa. Antara

badan atau institusi yang telah mengasaskan

Association for

Computing MachineryAssociation of

Information Technology Professionals

Computer Society of the Institute of Elec-

trical and Electronics Engineers

IEEE dan ACM misalnya telah mengasaskan

IEEEĆ¼AC Code of Professional Conduct

BCS Code of Professional Conduct.

bagaimanapun, kod pengendalian IT di anta-

ra negara adalah unik dan is diasaskan

dengan mengambilkira pertimbangan ter-

hadap faktor-faktor ekonomi, sosial, pentad-

biran dan teknologi di sesebuah negara. Jadi,

setiap negara dikatakan memiliki (akan mem-

iliki bagi negara yang belum ada) dan

menggunakan kod pengendalian profesion-

al ICT masing-masing bersama dengan kod

profesional ICT antarabangsa yang diasaskan

oleh badan atau institusi antarabangsa. Na-

hacker

(pengodam) yang tidak mendaftar di mana-

mana pertubuhan professional ICT sekaligus

menyebabkan kod ini tidka efektif ke atas

mereka.

Australian

Computer Society

kod penting berkaitan profesional ICT iaitu

kod etika, kod pengendalian profesional,

dan kod amalan profesional. Ketiga-tiga kod

ini adalah penting apabila membincangkan

mengenai pengendalian ICT secara profe-

sional. Ketiga-tiga kod ini bukan sahaja ber-

peranan melindungi syarikat, pengguna, dan

masyarakat Australia, malahan juga berupaya

mewujudkan perkembangan positif dalam

persekitaran industri ICT (Hogg, 2002). Kod

etika secara umumnya bertujuan untuk

Oemar Hamdan, Abd. Manaf Ismail