< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14

Page 8 of 14
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.13 No. 2

204

H a l a m a n

melindungi pengguna daripada aktiviti yang

kurang beretika. Antara aktiviti yang kurang

beretika menurut Hogg (2002) ialah cetak

invasion of privacy,

hacking

kesan negatif kepada pelbagai pihak kepent-

ingan. Jadi, tanggungjawab sosial dan integri-

ti merupakan perkara pokok yang perlu

diberikan perhatian sewajarnya dalam

konteks perlaksanaan dan pematuhan ter-

hadap kod etika ini.

Kod pengendalian profesional pula menye-

authoritative

standard pengendalian profesional IT yang

diterima dan dipraktiskan di dalam industri

IT. Ia adalah sesuai dan diterimapakai oleh

profesional ICT kerana is berkaitrapat

dengan peranan atau bidang kepakaran

khusus seseorang profesional IT. Menurut

hallmarks

bagi profesion IT adalah komitmen di ka-

langan ahli mengenai standard tinggi dalam

pengendalian IT secara profesional. Ahli-ahli

Australian Computer Socie-

ty

mengekalkan standard pengendalian IT.

Manakala, kod amalan profesional merupa-

kan panduan terhadap kaedah-kaedah yang

diterimapakai mengenai praktis di dalam

industri IT. Antara perkara yang perlu diberi-

(priorities),

competence, honesty,

bangunan profesional dan profesion ICT.

Dalam pada itu, pensijilan dan perlesenan

merupakan pengiktirafan penting mengenai

amalan profesional. Pensijilan merupakan

proses yang ditadbir oleh profesion atau ba-

dan yang berperanan untuk mengiktiraf

kecekapan dalam set-set kemahiran profe-

sional ICT. Perlesenan pula merupakan pros-

es secara umumnya ditadbir oleh badan profe-

sional

yang

mengambilberat

terhadap

keupayaan dan bukti seseorang itu boleh

mempraktiskan profesional dalam kerjaya

mereka secara beretika dan tidak menjejas-

kan kepentingan masyarakat (Hogg, 2002).

Oleh demikian, pengasasan kod profesional

ICT adalah tidak memadai kerana masyara-

kat juga perlu sedar akan bahawa ancaman

ini.

1. Perisian Penapisan Internet

Penggunaan perisian penapis Internet meru-

pakan antara kaedah teknologi yang diguna

bagi melindungi para pengguna Internet.

Center for Media Education (1999) menjejas-

kan bahawa terdapat 4 mekanisme yang

paling banyak digunakan oleh perisian pena-

(blacklist),

(whitelist),(keyword)

sistem

pengkelasan

(rating

system).

Mekanisme tersebut adalah seperti berilcut:

a. Senarai hitam tidak membenarkan ca-

paian bagi halaman yang terdapat dalam

senarainya.

b. Senarai putih hanya membenarkan ca-

paian bagi halaman yang ada di dalam

senarainya sahaja.

c. Mekanisme kata kunci adalah dengan

cara memeriksa teks dalam tajuk atau

kandungan laman web yang mengandungi

kata kunci yang ditetapkan akan disekat

jika terdapat kata kunci yang sepertima-

na yang dikehendaki.

d. Kaedah

sistem

pengkelasan

mem-

benarkan pemilik halaman web untuk

menetapkan sendiri tahap kandungan hal-

aman tersebut berdasarkan beberapa

kategori seperti bahasa, seks dan kega-

nasan dengan setiap kategori dilabelkan

mengikut tahap (0,1,2,3,4). Di sini perisian

penapisan akan menapis halaman mengi-

kut tahap yang dibenarkan.

Internet tanpa tapisan juga merupakan an-

caman kepada perniagaan kerana dalam

kebanyakan kes internet tanpa tapisan juga

menjadi saluran kepada penjenayah siber un-

tuk menyerang atau mengodam pada

pengguna. Selain itu, internet tanpa tapisan

juga mempengaruhi pengguna dan secara

tidak langsung mewujudkan kesan kepada

masyarakat. Turow (1999) berpandangan ba-

hawa kebimbangan terhadap bahan-bahan

tidak sesuai untuk pelajar dan remaja yang

mudah didapati di Internet telah mendapat

perhatian umum terutama di Amerika.

Oemar Hamdan, Abd. Manaf Ismail