< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14

Page 9 of 14
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.13 No. 2

205

H a l a m a n

personel mereka sebagai profesional ICT

sekaligus mengekalkan kreadibiliti dan pres-

tasi

Dalam satu bancian oleh USA Today/CNN

pada bulan Mei 1999, didapati 65% remaja

mengatakan internet merupakan antara

penyumbang kepada terjadinya keganasan

seperti yang berlaku di Littleton, Colorado.

Dalam kejadian itu, dua pelajar remaja

berusia 18 dan 17 tahun telah menembak

mati 13 orang pelajar dan seorang guru di

sekolah mereka. Bureau of Alcohol, Tobac-

co and Firearms, agen pusat Amerika Syari-

kat

telah

mengenalpasti

sekurang-

kurangnya 30 kejadian born dan 4 cubaan

mengebom antara 1985 dan Jun 1996

berlaku kerana golongan yang disyaki telah

mendapatkan literasi membuat born dan

Internet. Dalam bulan Februari 1996, tiga

pelajar sekolah tinggi di Syracuse, New

York telah dituduh atas kesalahan membu-

at born buatan sendiri berdasarkan plan

yang mereka perolehi dan Internet. Selain

itu, Laporan oleh Ayre (2001) turut menya-

takan bahawa pasaran perisian penapisan

ini telah berkembang dalam beberapa tahun

kebelakangan berdasarkan maldum balas

dan persepsi masyarakat terhadap tiga

situasi. Pertama, kebimbangan meningkatnya

kejadian gangguan seksual di tempat kerja dan

dipercayai bahawa penggunaan Internet akan

menyebabkan suasana tidak selamat di tem-

pat kerja. Kedua, kebimbangan terhadap

penurunan produktiviti di tempat kerja beriku-

tan pekerja terlalu leka menggunakan Internet

untuk tujuan yang tidak berkaitan dengan

kerjanya. Ketiga, peningkatan kebimbangan

terhadap kesan pomografi ke atas kanak-

kanak dan dipercayai bahawa Internet telah

menjadi sumber yang mudah untuk

mendapatkan gambar-gambar pomografi.

Sungguhpun demikian, keupayaan teknologi

penapis internet masih dipertikaikan. Ber-

dasarkan kajian yang dikendalikan dalam

Projek Penilaian Penapisan Internet (TIFAP)

dari April hingga September 1997, ia

mendapati setiap mekanisme yang digunakan

untuk menapis kandungan Internet mempu-

nyai beberapa kekurangan, iaitu:

a. Mekanisme senarai hitam dan putih han-

ya bergantung kepada penilaian kan-

dungan intemet yang dilakukan secara

manual oleh pengeluar perisian tersebut.

Bagi kaedah ini, sekumpulan pekerja

akan membuat pencarian ke atas laman-

laman

web

yang

dilarang

atau

dibenarkan. Kaedah ini boleh mengaki-

batkan penilaian yang tidak adil dan me-

merlukan sumber tenaga yang akan

mengemaskini senarai tersebut dari sema-

sa ke semasa.

b. Bagi mekanisme pengkelasan, hanya 4%

daripada jumlah keseluruhan halaman

web yang menggunakan mekanisme ter-

sebut. Isu kebolehpercayaan akan wujud

apabila pembangun halaman sendiri

dibenarkan untuk melabel halaman mere-

ka.

c. Mekanisme kata kunci didapati tidak dapat

menapis dengan baik kerana ia akan

menghalang halaman yang mengandungi

walaupun satu daripada kata kunci terse-

but. la merupakan kaedah yang

digunakan di permulaan carian dan ke-

banyakan sistem yang menggunakan

kaedah ini menghasilkan reputasi yang

buruk.

Halaman

yang

disekat

menggunakan mekanisme katakunci tidak

boleh dilaksanakan tanpa mengecualikan

non-

pornographic

pornographic.

breast

breast cancersex

Ann

Sexton.

ran maklumat kepada pengguna yang ingin

mencari bahan yang berkaitan dengan per-

kataan yang ditapis.

2. Pendekatan Kata Laluan

Pendekatan Kata laluan adalah kaedah

teknologi yang dianggap sebagai konvension-

al dalam menangani ancaman siber dan

secara umumnya kata laluan adalah satu

characters

Oemar Hamdan, Abd. Manaf Ismail