Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14

Page 1 of 14
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.13 No. 2

235

H a l a m a n

SYARIKAT KORPORAT ICT DAN PERLAKSANAAN TANGGUGJAWAB SOSIAL

KORPORAT: KLASIFIKASI, RASIONALITI DAN PENERAPAN PRINSIP ISLAM

OEMAR HAMDAN, ABD.MANAF ISMAIL

Kolej Undang-Undang, Kerajaan & Pengajian Antarabangsa

Universiti Utara Malaysia

Perlaksanaan tanggungjawab sosial korporat merupakan isu global yang berkai-

tan rapat dengan syarikat perniagaan termasuklah syarikat korporat ICT. Secara

prinsipnya, perlaksaan tanggungjawab sosial korporat merupakan interprestasi

kepada kebertanggungjawaban syarikat terhadap pihak berkepentingan dalam

industri yang mana memberikan sumbangan besar kepada kejayaan dan surviv-

al perniagaan pada masa lepas, kini dan masa hadapan. Jadi, kertas kerja ini

membincangkan teori dan berkaitan tanggungjawab sosial korporat sebagai

teras kefahaman. Kemudian, klasifikasi dan rasionaliti perlaksanaan tanggung-

jawab sosial korporat dibincangkan bagi memperkukuhkan kefahaman

mengenai tanggungjawab sosial korporat dalam konteks syarikat korporat ICT.

Prinsip Islam pula diutarakan bagi menyokong perlaksanaan tanggungjawab

sosial korporat lantaran kegagalan sistem ekonomi barat sedia ada dalam me-

nangani isu ini. Akhir sekali, cadangan-cadangan dikemukakan sebagai

mekanisme bagi mempertingkatkan perlaksaan tanggungjawab sosial korporat

di kalangan syarikat ICT.

PENDAHULUAN

Pada masa lalu, organisasi perniagaan

dilihat hanya sebagai institusi ekonomi

dengan tanggungjawab ekonomi yang meli-

puti pengeluaran barangan dan perkhid-

matan bagi memenuhi kehendak pelang-

gan, menyediakan peluang pekerjaan,

membayar dividen kepada pemegang sa-

ham secukupnya, dan menyediakan visi

untuk pertumbuhan ekonomi di masa hada-

pan (Bushholz, Evan & Wagley, 1994). Na-

mun demikian, persepsi masyarakat ter-

hadap tanggungjawab sosial sektor perniag-

aan di masa akan datang pastinya semakin

kompleks baik dari segi peranan mahupun

fungsinya. Velesquez (2008) menyifatkan

badan korporat sebagai alat untuk menjana

kekayaan ekonomi. Korporat mencipta se-

jenis nilai yang dipercayai memberikan

sumbangan kebajikan di dalam kehidupan

masyarakat. Kemahiran dan bakat, pel-

bagai jenis sumber modal, bahan mentah

dan serata tempat digembelingkan untuk

menghasilkan produk dan perkhidmatan

yang berguna kepada masyarakat. Dari segi

proses pula, korporat merupakan sebuah

entiti komuniti yakni individu memilih untuk

menganggotai entiti tersebut. Organisasi

perlu kepada konformiti untuk beroperasi

dan juga input kreatif dan keunikan individu

bagi membolehkan organisasi dapat terus

bersaing. Dengan ini, korporat disifatkan

sebagai entiti perniagan yang mempunyai

hubungan dengan kepentingan individu-

individu tertentu dalam menggerakkan

operasinya.

bidang

TEKNIK