< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14

Page 10 of 14
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.13 No. 2

244

H a l a m a n

tersebut merupakan aset jangka panjang

kepada korporat.

PENERAPAN PRINSIP ISLAM

Secara umumnya, ekonomi Islam adalah

sistem

ekonomi

yang

berdasarkan

ketuhanan. Menurut Dr. Yusof Qardhawi

(1997) bahawa sistem ini bertitik tolak dari

Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan

menggunakan kemudahan yang tertalduk

kepada hukum Allah. Oleh itu, ciri-ciri

ekonomi Islam yang umum ialah sistem

ekonomi berasaskan ketuhanan, sistem

ekonomi

berlandaskan

etika,

sistem

ekonomi bercirikan kemanusiaan, dan

ekonomi bersifat pertengahan ataupun se-

derhana. Dalam pada itu, Islam mempunyai

persepsi tersendiri terhadap isu pentadbiran

korporat dan tanggungjawab social dan un-

tuk itu, menurut Syeikh Ghazali Abod (1999)

korporat mesti melaksanakan keber-

tanggungjawaban mereka dalam mengen-

dalikan operasi perniagaan ke atas

pemegang

saham

dan

pihak-pihak

berkepentingan yang lain. Dengan ini, isu

kebertanggungjawaban merupakan satu isu

yang penting.

Bagi mentafsir makna pentadbiran korpo-

rat dari perspektif Islam maka adalah perlu

memahami tentang makna dan mesej yang

dibawa oleh Islam, konsep perlaksanaan

perniagaan dalam Islam, nilai-nilai Islamik

yang signifikan dan relevan dan etika pen-

gurusan

dan

pengurusan

korporat.

Sebenarnya, Islam sebenarnya meletakkan

panduan dalam mengendalikan perniagaan

supaya urusan muamalat berjalan dengan

mematuhi syariat Islam. Menurut Ghazali

Abod (1999) garis panduan yang perlu

dipatuhi dalam mengurus dan mengen-

dalikan perniagaan dad persepsi Islam

ialah (i) sederhana dan konsisten dalam

arahan; (ii) melaksanakan proses syura

dalam pembuatan keputusan; (iii) meletak-

exemplary figure,

wan dan pemurah; (iv) kesetiaan, mening-

katkan keadilan, komited dan bertanggung-

jawab dalatn mengendalikan subordinate;

(v) kerja keras bagi mencapai objektif kum-

pulan; dan (vi) berdaya saing dalam

menentukan apa-apa perancangan.

Konsep tauhid adalah satu konsep penting

dalam usaha mengurus permasalahan

berkaitan tanggungjawab social korporat.

Menurut Wan Liz Ozman (1996) bahawa

konsep tauhid adalah bertujuan untuk

menjalinkan ikatan di antara manusia

minallah)

manusia(hablun minan-

nas).

peranan dan kedudukan mereka dalam

masyarakat. Peranan yang perlu mereka

mainkan ialah sebagai penyelesai masalah

dalam masyarakat dan tindakan ini akan

memperolehi keberkatan di sisi Allah.

Manakala, Syeikh Ghazali Abod (1999)

menjelaskan bahawa kod moral Islamik

mempunyai peranan dalam mengintegrasi-

kan elemen-elemen dalam pentadbiran

korporat seperti kebertanggungjawaban,

meningkatkan ketelusan, pendedahan

maklumat, pengurusan sumber yang

cekap, dan sebagainya. Melalui kod ini

maka elemen-elemen tersebut akan diana-

lisis dan ini akan memudahkan tindakan

bersepadu diambil.

Tanggungjawab

sosial

mempunyai

kedudukan yang unik dalam Islam. Antara

prinsip-prinsip

asas

ekonomi

yang

berkaitan

secara

langsung

dengan

tanggungjawab sosial ialah (i) agihan

kekayaan yang meluas iaitu Islam

menganjurkan agar kekayaan berkitar di

kalangan rakyat dan bukannya di kalangan

kelompok tertentu sahaja, tetapi keadilan

atau kesaksamaan sosial iaitu Islam men-

dokong kesaksamaan sosial yang tidak

ingin melihat kekayaan tertumpu hanya

kepada kelompok tertentu dalam masyara-

kat; dan (ii) kebajikan individu dan sosial

iaitu Islam mengiktiraf bahawa kebajikan

individu dan kebajikan sosial adalah saling

melengkapi dan bukannya bersaing atau

bertentangan. Kedua-dua kepentingan ini

perlu diharmonikan (Mohamad Nasri, So-

fiah Mohd. Auzair & Mohd. Ghazali, 1999).

Oemar Hamdan, Abd. Manaf Ismail