< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14

Page 11 of 14
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.13 No. 2

245

H a l a m a n

Pendekatan Islam terhadap aspek

tanggungjawab sosial menurut Nik Mus-

tapha (1999) adalah lebih menumpukan

manusia bagi tujuan mengurus masyarakat

berasaskan prinsip keadilan dan per-

saudaraan sesama Islam. Tujuan ini dapat

dicapai melalui amalan perniagaan beretika

sebab is berupaya meningkatkan prestasi

perniagaan korporat seiring dengan pening-

katan kemakmuran perniagaan dan keber-

tanggungjawaban perniagaan. Matlamat

akhir yang ingin dicapai ialah untuk mem-

perolehi faedah jangka panjang kepada

keseluruhan pihak berkepentingan dalam

perniagaan. Dari segi falsafah pengurusan

korporat, Syeikh Ghazali Abod(1999) men-

jelaskan bahawa terdapat tiga aspek pent-

competen-

cy.

khil-

afah.

ungan yang universal, iaitu; (i) hubungan

manusia sesamdmanusia(habiumminnas);

(ii) hubungan manusia dengan persekitaran;

S.W.T

(hablummallah).

Dalam Al-Quran Allah telah menyeru supaya

manusia berbuat bade dan berbalcti sesa-

ma manusia. Firma Allah S.W.T yang ber-

"Dan tolong-menolonglah kamu

dalam mengerjakan kebajikan dan takwa,

dan janganlah tolong menolong dalam

membuat dosa dan perlanggaran."

-Maidah : Ayat 3)

Kesimpulannya, pentadbiran korporat dan

persepsi Islam adalah lebih menumpukan

manusia sebagai makhluk bermoral yang

menjadikan moral dan nilai etika sebagai

panduan penting dalam menguruskan per-

niagaan. Nik Mustapha (1999) menjelas-

kan bahawa prinsip keuntungan dengan

perlaksanaan tanggungjawab sosial seha-

rusnya menjadi satu panduan terbaik un-

tuk dijadikan sebagai contoh oleh sektor

perniagaan. Sektor perniagaan seharusnya

memperolehi keuntungan melalui

keefisienan dan kualiti perkhidmatan yang

disediakan dan bukannya melalui manipu-

lasi.

CADANGAN

Secara keseluruhannya, pengurusan

kekayaan korporat merupakan satu sistem

yang mengandungi elemen subsistem yang

saling melengkapi antara satu sama lain.

Menurut Philiph Cochran dan Steven War-

tick (1999) pentadbiran korporat perlu

dilihat sebagai satu sistem yang merangku-

mi pelbagai subsistem seperti pasaran,

masyarakat, perundangan, pelabur, dan

sebagainya. Ini kerana masa hadapan pen-

tadbiran korporat banyak bergantung kepa-

da sejauhmanakah komponen-komponen

tadi berupaya membentuk satu sistem.

Beberapa cadangan yang dipercayai boleh

mempertingkatkan lagi keefisienan per-

laksanaan tanggungjawab korporat. Ca-

dangan tersebut ialah:

1. Dasar tanggungjawab sosial perlu men-

jadi satu agenda dalam pembangunan

ekonomi dan sosial negara. Ia juga perlu

dijadikan sebagai nilai teras pem-

bangunan ekonomi dan seterusnya

mekanisme-mekanisme tertentu perlu

diwujudkan dan digerakkan bagi mem-

pertingkatkan keberkesanannya.

2. Penggunaan teknologi maklumat perlu

dimanafaat bagi mempertingkatkan

pendedahan sosial korporat. Setiap syari-

kat perlu mempunyai laman web serta

mengandungi satu senarai khusus ten-

tang aktiviti dan program sosial yang

akan dilaksanakan oleh mereka.

3. Konsep tanggungjawab sosial korporat

ICT perlu dilobi, ke seluruh warga korpo-

rat dengan tujuan untuk menjadikan

mereka sebagai warga korporat yang

baik. Selain itu, konsep tanggungjawab

bersama perlu digalakkan bagi men-

gukuhkan lagi sikap kerjasama antara

sektor korporat dengan pihak berkepent-

ingan.

4. Sebuah badan pemantauan yang ber-

tujuan untuk memantau keperluan

kewujudan undang-undang yang berkai-

tan dengan korporat adalah perlu. Ini

kerana kewujudan undang-undang yang

terlalu banyak sebenarnya boleh me-

Oemar Hamdan, Abd. Manaf Ismail