< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14

Page 12 of 14
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.13 No. 2

246

H a l a m a n

nyebabkan korporat 'diikat terlalu kuat'

dengan undang-undang. Keadaan ini

boleh menyebabkan korporat tersebut

tidak boleh berkembang dengan baik

pada mada hadapan.

KESIMPULAN

Kesedaran 'mengenai tanggungjawab sosial

telah wujud di negara-negara Barat akibat

daripada kelemahan sistem ekonomi

kapitalis yang lebih menumpukan kepada

keuntungan semata-mata. Kesedaran terse-

but muncul pada tahun 1950-an se-

terusnya berkembang hingga ke hari ini.

Namun demikian, kesedaran mengenai

tanggungjawab sosial di Malaysia masih

berada di tahap perkembangan berbanding

dengan di Barat di mana ia teleh berada di

peringkat matang. Dalam pada itu, proses

globalisasi merupakan cabaran kepada

perniagaan. Menurut Laudon dan Laudon

(2008) cabaran dalam perniagaan pada

masa hadapan akan terus meningkat se-

jajar dengan perubahan besar dalam dunia

perniagaan. Teknologi komputer akan

memudahkan urusniaga tanpa sempadan

yang mana ia mampu mempercepatkan

urusniaga. Justeru itu, tanggungjawab so-

sial akan terus menjadi isu berikutan

penggunaan teknologi maklumat dalam

perniagaan.

DAFTAR PUSTAKA

Ackermen & Bauer (1976). Corporate

social responsiveness: The modern dilem-

ma. New York: Boston Publishing. Ackoff

(1970). The concept of corporate planning.

New Jersey: John Wiley & Son.

Panduan dasar

perniagaan.

pur: Dewan bahasa & Puskaka. Bushholz,

R.A., Evan, W.D., & Wagley, R.A. (1994).

Management response to public issues:

Concept and cases in strategic formulation.

New Jersey: Prentice Hall.

Cavanagh, G., McGovern & Arthur, P.

Ethical dilemmas in the modern

corporation.

David Farnham (1990). The corporate

environment. England: Institute of Personel

Management.

Davis, K. & Frederick, W.C. (1994).

Business and society: Management, public

policy, ethics.

David Hackston & Markus J. Milne

Social responsibility and accounta-

bility.

Norma

dan etika ekonomi Islam.

Insani Press.

Oemar Hamdan, Abd. Manaf Ismail