< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14

Page 2 of 14
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.13 No. 2

236

H a l a m a n

Secara khususnya, syarikat korporat terma-

suklah syarikat korporat ICT mempunyai

objektif tersendiri yang boleh digambarkan

melalui penyata misi syarikat, jenis perniag-

aan, matlamat jangka pendek, dan juga

matlamat jangka panjang yang ingin di-

capai. Ackoff (1970) berpandangan bahawa

tiga jenis objektif utama yang mungkin

dicari oleh sesebuah firma. Objektif tersebut

ialah memaksimakan keuntungan, me-

maksimumkan nilai ekuiti pemegang saham

ataupun mempunyai kepentingan dalam

perniagaan itu. Pemilihan objektif ini adalah

bergantung kepada matlamat korporat dan

peranan yang dimainkan oleh pemilik syari-

kat tersebut. Manakala, Arthur Meidan

(1992) objektif utama korporat mungkin

meliputi memuaskan keperluan pelanggan,

pencapaian jualan, pencapaian keuntungan,

pencapaian pulangan pelaburan, bahagian

pasaran (syer pasaran), objektif pertum-

buhan, dan objektif tingkat pengeluaran

yang stabil.

Badan korporat juga mempunyai mempu-

nyai tujuan lain selain daripada

menghasilkan produk dan perhidmatan.

Menurut Velesquez (2008) bahawa tujuan

lain tersebut ialah menyediakan pekerjaan

yang bermakna kepada pekerja, membayar

dividen kepada pemegang saham yang

melabur ke atas masa hadapan organisasi,

mencipta produk dan teknologi baru melalui

penyelidikan dan pembangunan, menjalan-

kan aktiviti perniagaan tanpa merosakkan

alam sekitar, menjadi warga korporat yang

baik dan patuh kepada setiap undang-

undang setempat, dan jika mampu, menjadi

penyelesai kepada permasalahan masyara-

kat yang mendesak. David Farnham (1990)

pula menjelaskan bahawa matlamat

ekonomi bagi syarikat perniagaan moden

ialah kecekapan operasi yang boleh diukur

melalui produktiviti ataupun output per se-

tiap unit input yang digunakan dan keberun-

tungan atau lebihan hasil berbanding kos.

(mass

production)

maka is boleh menyumbang kepada

penurunan dalam kos purata produk atau

perkhidmatan.

Korporat tidak seharusnya menjadi entiti

berasingan dalam masyarakat. Korporat

perlu memahami kedudukan mereka dalam

persekitaran yang cepat berubah dan me-

menuhi tuntutan dan kehendak perubahan

social tersebut. Menurut Arthur Meidan

(1992) objektif sosial pada hakikatnya me-

mainkan peranan penting sebagai pengaruh

yang memaksa dan mengubah objektif

ekonomi firma. Dengan adanya objektif so-

sial maka is dapat mengurangkan tumpuan

memperolehi keuntungan yang maksimum

di kalangan entiti korporat. Tanggungjawab

sosial merupakan isu yang hangat diperb-

incangkan dalam perniagaan moden hari

ini. Velesquez (2008) menjelaskan bahawa

tanggungjawab korporat bukan sekadar

menjana kekayaan tetapi juga meliputi

tanggungjawab terhadap kebajikan

masyarakat. Justeru itu, selain daripada

menghasilkan produk din perkhidmatan

tujuan korporat yang lain ialah menyediakan

peluang kerja, membayar dividen kepada

pemegang saham, mencipta produk dan

teknologi baru, dan sebagainya. Sekiranya

korporat terlalu melihat keuntungan semata

-mata maka peranan korporat sebagai war-

ga korporat yang baik akan terpesong. Ra-

sionalnya, sekiranya pengurus digalakkan

memaksimakan keuntungan atau menjamin

pulangan yang tinggi ke atas pemegang sa-

ham dengan mengenepikan pemaksi-

muman utiliti produk dan perkhidmatan

pengguna maka peranan korporat tidak lagi

mengutamakan kebajikan dan peningkatan

kualiti hidup masyarakat.

Untuk itu, kertas kerja ini menfokuskan

perbincangan kepada tiga perkara teras,

i a i t u

t e o r i

d a n

a p l i k a s i

tanggungjawab sosial, kiasifikasi isu

tanggungjawab sosial korporat, dan rasion-

aliti perlaksanaan tanggungjawab sosial

korpbrat. Manakala, penerapan nilai Islam

dalm perlaksanaan tanggungjawab korporat

pula dilihat sebagai mekanisme penting

dalam merancakkan perlaksanaan

tanggungjawab ini khususnya di kalangan

.

Oemar Hamdan, Abd. Manaf Ismail