< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14

Page 4 of 14
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.13 No. 2

238

H a l a m a n

ick (1994) interaksi perniagaan dengan

masyarakat dibahagikan kepada dua ben-

tuk interaksi iaitu interaksi primari dan in-

teraksi sekundar. Setiap bentuk interaksi ini

mempunyai kepentingan tersendiri. Untuk

itu, bentuk tangungjawab sosial yang perlu

dilaksanakan adalah berbeza berasaskan

kepentingan yang berbeza. Dalam pada itu,

isu kebertanggungjawaban merupakan isu

penting yang melibatkan pelbagai pihak

berkepentingan dalam sistem ekonomi.

Menurut Medawar (1982) masalah keber-

tanggungjawaban telah berkembang kerana

organisasi perniagaan seperti Kerajaan,

gereja, kesatuan perniagaan, dan lain-lain

organisasi mempunyai objektif individu

tersendiri di mana ia bertitiktolak daripada

hubungan dengan kepentingan awam yang

boleh mewujudkan konflik (MaFarland,

1982).

Steiner dan Steiner (1980) menjelaskan

bahawa tanggungjawab sosial mempunyai

maksud yang berbeza dan ia bergantung

kepada bagaimana seseorang melihat kon-

sep dan peranan korporat dalam sesuatu

masyarakat. Dengan ini, definisi tanggungja-

wab sosial adalah berbeza-beza di kalangan

para pengkaji. Konsep dan skop tanggungja-

wab sosial telahpun berubah berasaskan

peredaran masa dan zaman. Konsep

tanggungjawab sosial menurut Post, Law-

rance dan Weber (1998) adalah bermaksud

bahawa korporat perlu bertanggungjawab

dalam apa-apa tindakan mereka yang mem-

berikan kesan kepada manusia, komuniti,

dan persekitaran. Segala efek negatif akibat

daripada aktiviti perniagaan ke atas manu-

sia dan masyarakat perlu diambiltahu dan

diperbetulkan dengan sebaik mungkin.

Secara khususnya pula, Straub dan Attner

(1994) mentalcrifkan tanggungjawab sosial

perniagaan adalah suatu kepercayaan ba-

hawa keputusan perniagaan mestilah

mengikuti batasan sosial dan ekonomi. Ele-

men-elemen yang berkaitan dengan

tangungjawab sosial pemiagaan ialah seper-

ti apa yang baik untuk pemiagaan adalah

baik juga untuk masyarakat, objektif sosial

sebenarnya mempertingkatkan keuntungan

firma dalam jangka panjang, dan firma

seharusnya menyumbang kepada kese-

jahteraan dan kemakmuran masyarakat

sejajar dengan usaha mereka memperolehi

keuntungan. Manakala, Szwajkowski (1986)

telah mendefinisikan tanggungjawab se-

bagai sesuatu yang bersifat wajip.

Tanggungjawab sosial merupakan kewaji-

pan pengurusan untuk membuat pilihan

dan mengambil tindakan yang dapat me-

nyumbang kepada peningkatan kebajilcan

dan kepentingan masyarakat selain da-

ripada organisasi. Dengan ini, sesuatu pili-

han yang dibuat oleh pengurusan korporat

akan menimbulkan kesan ke atas kebajikan

dan kesejahteraan masyarakat.

Tanggungjawab sosial merupakan isu yang

telah lama berkembang di seluruh dunia

terutamanya negara-negara Barat. Menurut

Ferrell dan Fraedrich (1994) idea tanggung-

jawab sosial menjadi perhatian sepanjang

tahun 1960an sebagai tindakan kepada

perubahan nilai sosial. Kebanyakan perniag-

aan telah cuba untuk menentukan apakah

perhubungan, obligasi, dan tugasan yang

bersesuaian di antara organisasi perniag-

aan dan masyarakat. Tanggungjawab sosial

boleh dianggap sebagai satu obligasi perni-

agaan. Ini adalah kerana tanggungjawab

sosial merupakan obligasi perniagaan yang

bertujuan untuk kepentingan masyarakat.

Bagi mewujudkan tanggungjawab sosial

maim syarikat perlu memaksimunkan kesan

positif dan meminimumkan kesan negatif

ke atas masyarakat. Perkembangan versi

definisi ini merangkumi aspek ekonomi,

peraturan, etika, dan tanggungjawab secara

sukarela. Selain itu, tanggungjawab suatu

perusahaan pemiagaan menurut Melvin

Anshen (1974) adalah bertujuan untuk

menjana keuntungan. Keadilan dalam perni-

agaan adalah perlu bagi memenuhi keperlu-

an masyarakat. Untuk itu, pemiagaan hen-

daklah dikawal oleh Kerajaan atau institusi

lain untuk memastikannya melaksanakan

tanggungjawab sosial sebagai tujuan uta-

manya. Dengan ini, unsur kawalan dan

pemantauan adalah penting dalam memas-

tikan korporat melaksanakan tanggungja-

Oemar Hamdan, Abd. Manaf Ismail