< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14

Page 5 of 14
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.13 No. 2

239

H a l a m a n

wab sosial mereka.

Selanjutnya, Ferrell dan Fraedrich (1994)

mengutarakan pandangannya bahawa di-

mensi ekonomi tanggungjawab sosial ada-

lah berkaitan dengan bagaimana sumber-

sumber untuk pengeluaran barangan dan

perkhidmatan diagih-agihkan di kalangan

sistem sosial. Dengan ini, keadilan pen-

gagihan sumber di kalangan masyarakat

merupakan titiktolak kepada perlalcsanaan

tanggungjawab sosial. Sungguhpun

demikian, defmisi tanggungjawab perniag-

aan perlu juga dilihat dalam konteks yang

lebih luas. Menurut Melvin Anshen (1974)

bahawa satu defmisi menyeluruh tanggung-

jawab sosial korporat mestilah merangkumi

ruang-ruang perjanjian, pemaksaan, kese-

luruhan, ketepatan atau ketelitian sebaran

dan cacatan, kesempatan untuk membuat

tindakan dan kemungkinan tindakan syari-

kat, dan sokongan daripada pendapat

orang ramai. Bagi sebahagian had ruangan

ini, semuanya menjelaskan komponen

trade-off di

keupayaan sesebuah pemiagaan untuk

melaksanakannya.

Tanggungjawab sosial boleh menjadi suatu

kewajipan dan untuk itu, Ackermen dan

Bauer

(1976)

berpendapat

bahawa

konotasi bagi perkataan tanggungjawab

sosial mempunyai perkaitan dengan proses

pengandaian terhadap suatu kewajipan. Ia

lebih menekankan motivasi berbanding

dengan perlaksanaan. Ia adalah selari

dengan cara bagaimana untuk memenangi

topik dalam perkuliahan. Dengan ini, bertin-

dakbalas terhadap tuntutan sosial adalah

lebih baik berbanding dengan memutuskan

apa yang perlu dilakukan. Sungguhpun

demikian, konsep moden tanggungjawab

sosial perniagaan menurut Frederick, Davis,

dan Post (1988) adalah berbeza dengan

konsep tradisional tanggungjawab sosial

perniagaan dan penulis telah menunjukkan

charitystewardship

dapat melahirkan makna dan idea moden

tentang tanggungjawab sosial korporat.

Kedua-dua prinsip ini melahirkan prinsip

kesatuan bagi tanggungjawab sosial.

(charity)

definisinya merujuk kepada keadaan

pemiagaan di mana korporat hams

menghulurkan bantuan sukarela kepa-

da kumpulan dan individu yang memer-

lukan di dalam masyarakat.

stewardship

sud bahawa pemiagaan yang bertindak

sebagai badan yang mendapat ke-

percayaan masyarakat seharusnya mem-

pertimbangkan kepentingan bagi kese-

luruhan pihak yang memperolehi kesan

daripada keputusan perniagaan dan poli-

si pemiagaan.

Dan segi penampilan, prinsip kebajikan

corporate

philanthropy

mempromosikan barangan sosial. Manakala

stewardship

kebebasan di antara masyarakat dan perni-

agaan dan mengimbangi kepentingan dan

kehendak

pelbagai

kumpulan

dalam

masyarakat Berdasarkan kedua prinsip ter-

sebut maka tanggungjawab sosial adalah

dilihat sebagai satu tanggungjawab su-

karela korporat yang perlu dilaksanakan

kepada semua pihak berkepentingan

dengan niat yang tulus ikhlas. Selain itu,

tanggungjawab sosial mempunyai perkaitan

dengan perancangan strategic dan untuk

itu, terdapat dua perkara asas yang

mewujudkan perkaitan tersebut, iaitu ia

dapat membantu firma pemiagaan menen-

tukan apakah jenis syarikat yang diinginkan,

dan ia membantu dalam menentukan

bagaimanakah pengurusan akan berinisiatif

et

al

Tanggungjawab sosial juga boleh dilihat

sebagai satu rantaian fenomena yang saling

berkaitan. Menurut McFarland(1982) baha-

wa tanggungjawab sosial adalah tindakan

pengiktirafan berkenaan dengan saling ber-

gantung di kalangan individu, organisasi,

dan institusi sosial serta kelakuan yang

menimbulkan kesan terhadap kesedaran

Oemar Hamdan, Abd. Manaf Ismail