< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14

Page 7 of 14
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.13 No. 2

241

H a l a m a n

kehidupan korporat.

7. model pemilihan iaitu menggabungkan

dua atau lebih model utama. Untuk ke-

banyakan syarikat, model ini mungkin

lebih realistik berbanding model ber-

fungsi secara khusus.

Ferrell dan Fraedrich (1994) mem-

bicangkan tiga bidang yang dirangkumkan

ke dalam dimensi ekonomi tanggung-awab

sosial dan kemudiannya dikenali sebagai

kesatuan tanggungjawab sosial. Bidangan

ini termasuk adalah

1. kesan ekonomi, persaingan, dan isu-isu

teknologi di atas prestasi ekonomi firma.

2. kesan ekonomi secara umumnya berkai-

tan dengan faktor-faktor seperti inflasi

dan impak faktor ke atas keupayaan un-

tuk membeli produk yang mereka per-

lukan. Faktor ekonomi ini berkaitan

dengan perubahan berterusan yang

mempengaruhi keputusan oleh pem-

iagaan dan pelanggan.

3. isu-isu persaingan dalam tanggungjawab

sosial berkembang dan pertandingan di

kalangan perniagaan untuk meraih

pelanggan dan keuntungan. Apabilan

persaingan tidak adil berlaku, isu

tanggungjawab sosial dan perundangan

telah muncul.

4. isu-isu teknologi dalam tanggungjawab

sosial ekonomi adalah berkaitan dengan

pengetahuan tentang bagaimana untuk

menjalankan tugasan dan matlamat.

Teknologi menyediakan kaedah dan me-

sin bagi mempertingkatkan keefektifan

dan keefisienan kehidupan walaupun

kadangkala kaedah dan mesin ini

mempunyai kesan yang tidak diingini

kepada keselamatan dan persekitaran.

Akhir sekali, Luthan, Hodgetts, dan Thomp-

son (1980) berpendapat bahawa kategori

isu-isu tanggungjawab sosial adalah melipu-

ti barisan produk, amalan pemasaran, lati-

corporate

philanthrophy,

bangunan komuniti, hubungan pekerja,

faedah dan kepuasan terhadap kerja, kum-

pulan minoriti, pekerja wanita dan peluang

untuk maju, kesihatan dan keselamatan

pekerja. Setiap kategori mempunyai kompo-

nen isu yang tersendiri.

RASIONALITI PERLAKSANAAN

Perlaksanaan tanggungjawab sosial meru-

pakan satu keperluan penting bagi masyara-

kat dan korporat. Menurut Hitt, Ireland, dan

Hoskisson (1999), pihak berkepentingan

merupakan penyokong berterusan kepada

sesebuah organisasi sehingga organisasi

tersebut mencapai prestasi tertentu atau-

pun melebihi jangkaan prestasi yang di-

jangkakan. Dengan ini, masyarakat dan per-

niagaan merupakan kesatuan entiti yang

saling bergantung antara satu sama lain.

Antara

rasional-rasional

perlaksanaan

tanggungjawab sosial di kalangan syarikat

korporat ICT ialah:

1. Mengawal Pengaruh dan Kuasa Ekonomi

Korporat

Pengaruh dan kuasa ekonomi korporat te-

lah berkembang dan ,meliputi tugasan

kritikal yang diharapkan oleh masyarakat

supaya organisasi perniagaan tersebut

melaksanakan tugasan tersebut (Fraderick

et al

dan Arthur (1988) pula bahawa korporat

boleh menjadi institusi yang paling ber-

pengaruh claim masyarakat kontemporari di

Amerika Syarikat. Ia menyediakan peluang

pekerjaan, barangan, pendapatan, dan ke-

makmuran. Selain itu, korporat juga boleh

memberikan kesan ke atas sikap dan nilai

dalam ruang pekerjaan dan melalui

kegiatan-kegiatan pengildanan mereka. Aki-

bat daripada kesan daripada tindakan kor-

porat melalui kuasa yang ada pada diri

mereka maka kawalan tertentu adalah per-

lu. Mekanisme kawalan yang berkesan ada-

lah melalui perlaksanaan tanggungjawab

sosial korporat.

Oemar Hamdan, Abd. Manaf Ismail