< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14

Page 8 of 14
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.13 No. 2

242

H a l a m a n

2. Mencapai keseimbangan kuasa dan

meminimakan pengaruh korporat teruta-

manya melibatkan korporat politik. Ini

kerana korporat politik mempunyai kuasa

yang besar ke atas pasaran.

Lindblooni (1977) telah membuat kajian

mengenai politik dan pasaran dan beliau

telah menerangkan bahawa politik merupa-

kan satu cabaran besar kepada pengaruh

korporat. Beliau mempertahankan pasaran

bebas dan sistem pasaran tetapi memper-

soalkan sejumlah kuasa yang ada dan

digunakan oleh korporat korporat yang ber-

pengaruh untuk kepentingan mereka. Selain

itu, pengadilan yang kuat di kalangan korpo-

rat adalah tidak seimbang dalam beberapa

perkara dan sebagai akibatnya ia tidak

sesuai dengan visi dan teori demokrasi

pasaran. Dengan ini, perlaksanaan

tanggungjawab sosial dapat mengurangkan

unsur permainan politik di kalangan korpo-

rat kerana mereka akan didedahkan secara

langsung kepada situasi sebenar perseki-

taraan perniagaan.

3. Menjaga dan Melindungi Kepentingan

Seluruh Warga Masyarakat Ataupun

Pihak Berkepentingan

Lindbloom (1977) telah mencadangkan

bahawa eksekutif perniagaan perlu bertin-

public official

pasaran sebab mereka mempunyai

pengaruh yang kuat dalam pembuatan

keputusan yang mana keputusan tersebut

mempunyai pengaruh besar ke atas kese-

jahteraan negara. Eksekutif menentukan

teknologi industri, tujuan kerja yang dirang-

ka, letakan loji, peruntukan sumber dan

stesyen, dan ganjaran eksekutif.

Dengan ini, keputusan eksekutif perlulah

bijak dan bersifat melindungi kepentingan

semua pihak. Menurut Lindbloom (1977)

keputusan eksekutif boleh mempengaruhi

kehidupan manusia dari aspek pekerjaan,

tempat tinggar, dan barangan pengguna.

Tetapi masyarakat tidak mempunyai kuasa

mengundi ke atas polisi ekonomi yang

penting ini. Jadi, sebagai melindungi

kepentingan semua pihak maka korporat

perlu bertindak melaksanakan tanggungja-

wab sosial meraka dengan tulus ikhlas.

4. Mencapai Keseimbangan dan Tumpuan

yang Adil di Kalangan Pihak Berkepent-

ingan

Ini kerana sesetengah korporat lebih me-

mentingkan pemegang saham semata-

mata, sesetengahnya pula mementingkan

para pelabur, sesetengahnya hanya me-

mentingkan pihak pemiutang, dan se-

bagainya. Jadi tumpuan kepentingan adalah

berbeza-beza di kalangan pengurusan syari-

kat. Walau bagaimanapun, dalam ke-

banyakan syarikat tumpuan korporat adalah

lebih kepada pemegang saham. Ferrell dan

Fraedrich (1994) berpandangan bahawa

pengurus perlu mengamalkan sikap berhati-

hati dalam mengimbangi tugasan mereka

terhadap pemilikan atau pemegang saham.

Sikap sebegini akan menggalakan mereka

untuk menjayakan objektif organisasi dan

objektif pekerja yang memerlukan mereka

sebagai pelindung dan pemberi arahan.

Selain itu, pengurus mestilah patuh kepada

kehendak masyarakat bagi menyediakan

keadaan tempat kerja yang selamat, kesela-

matan produk, perlindungan alam sekitar,

dan melindungan golongan minority. Jadi

pengurusan berkaitan dengan pelbagai ke-

hendak dan tuntutan daripacla pihak

berkepentingan kepada perniagaan adalah

penting. Ini akan dapat menjamin konsep

keadilan dari segi tumpuan kerana semua

pihak berkepentingan memerlukan layanan

yang adil dan munasabah.

5. Memenuhi Tuntutan Semasa Masyarakat

Terhadap Perniagaan

et al

keseluruhan firma perniagaan menjalanlcan

perniagaan di persekitaran sosial yang kom-

pleks. Dalam usaha untuk meraih kejayaan,

well-conceired

policy

tuk memenuhi pelbagai permintaan sosial

dan jangkaan-janglcaan tertentu. Manakala,

Oemar Hamdan, Abd. Manaf Ismail