< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14

Page 9 of 14
next >

Majalah Ilmiah UNIKOM

Vol.13 No. 2

243

H a l a m a n

et al

bahawa masyarakat sekarang menuntut

lebih. Mereka inginkan perniagaan supaya

memberikan tumpuan lebih kepada individu

di tempat kerja. Mereka inginkan organisasi

perniagaan melindungi kesan serta-merta di

atas tindakan mereka dan tumpuan yang

lebih komprehensif bagi melaksanakan pen-

dekatan untuk perlaksanaan tanggungja-

wab sosial.

Tuntutan semasa ini akan berubah dengan

cepat dan berkembang dari segi skopnya.

Dengan ini, korporat memerlukan satu ba-

dan pemantauan bagi membolehkan mere-

ka menyelidik dan mengkaji sebarang peru-

bahan terhadap tuntutan semasa pihak

berkepentingan. Sekiranya tuntutan yang

kuat dari masyarakat dan pihak berkepent-

ingan tidak dihiraukan oleh korporat maka

ia boleh mewujudkan kesan negatif kepada

kedua belah pihak.

6. Mempertingkatkan Kepekaan Korporat

Terhadap Isu-Isu Dan Tanggungjawab

Sosial Mereka

Ini kerana sesetengah korporat tidak peka

atau tidak memahami tanggungjawab mere-

ka sebagai warga korporat yatig baik.

et al

terdapat tiga tahap aktiviti korporat berke-

naan dengan tindakbalas korporat terhadap

tanggungjawab sosial. Tahap pertama meli-

batkan aktiviti seperti penentuan

(anticipate),

Tahap kedua ialah melibatkan bekerja

dengan Kerajaan dan pihak-pihak berkepen-

tinagn yang lain. Tahap ketiga pula ialah

berusaha sedaya upaya untuk mencapai

etika perniagaan.

Unsur kepekaan korporat terhadap peru-

bahan tuntutan persekitaran adalah penting

kerana korporat pada zaman moden ini

bukanlah satu entiti perniagaan yang

terpisah datipada masyarakat. Sebagai war-

ga korporat yang baik maka mereka perlu

mengamalkan sikap prihatin dan peka

kepada tuntutan-tuntutan semasa masyara-

kat.

7. Mengawal Kesan Luaran yang Dihasilkan

Akibat Daripada Aktiviti dan Operasi

Pengeluaran Korporat

Sebagai pihak yang bertanggungjawab ter-

hadap kesan negatif ini maka korporat

atau entiti perniagaan perlu melaksanakan

usaha-usaha tertentu bagi mengurangkan

kesan negatif tersebut. Dengan ini, korpo-

rat mempunyai tanggungjawab sosial yang

perlu dilaksanakan dalam masyarakat.

Sebenarnya tugasan sebagai warga korpo-

rat yang baik adalah lebih daripada

matlamat kebiasaan syarikat. Perlaksa-

naan tanggungjawab sosial bagi warga kor-

porat yang baik adalah bersifat sukarela

dan mereka akan melaksanakannya

dengan penuh rasa tangungjawab. Namun

demikian, bagi warga korporat yang terlalu

materialistik maka perlaksanaan tanggung-

jawab sosial adalah suatu yang bersifat

membenankan dan merugikan mereka.

Untuk itu, Hamzaid dan Mansor (1990)

berpandangan bahawa kesan luaran ini

merupakan kegiatan ekonomi yang akan

menyebabkan kesan negatif terhadap ting-

kat kebajikan orang awam tetapi harga

sesuatu barang tidak mengambilkim kesan

luaran ini.

Berdasarkan alasan-alasan berkenaan

maka perlaksanaan tanggungjawab sosial

korporat mempunyai kepentingan dan

peranannya yang tersendiri di dalam

sesebuah negara. Kepentingan ini semakin

meningkat sejajar dengan peningicatan

pengaruh korporat berikutan meningkatnya

prestasi semasa syarikat. Isu tanggungja-

wab sosial korporat telah mencetuskan

kesedaran di kalangan pelbagai pihak.

Confederation Of British

Industry

kepentingan dan keberuntungan dalam

jangka panjang maka pengurus mesti

mengiktiraf dan memperakui tentang

tanggungjawab mereka kepada para peker-

ja, pemiutang, pelanggan, penduduk tem-

patan, dan masyarakat secara umumnya

sepertimana komitmen mereka kepada

pemegang-pemegang

saham

(Tricker,

1994). ini kerana komponen-komponen

Oemar Hamdan, Abd. Manaf Ismail